Patalpų nuomos sutartis
 
Nekilnojamas turtas
PASLAUGOS
 Draudimas internetu
 Būsto draudimas
 Tarpininkavimas
 Kraustymosi paslaugos
 Būsto finansavimas
 Turto vertinimas
 Statyba
 Remontas
  • Buto remontas
 Interjeras
 Dizainas
 Būsto apsauga
 Geodezija
 Projektų valdymas
 Nekilnojamasis turtas
 Vilniaus vizija 2015
 Nekilnojamas turtas
 Namo Statyba nuo A iki Z
  • Projekto pasirinkimas
  • Sklypas
  • Pamatai
 NT pirkimas-pardavimas
  • Zemes sklypo pirkimas
  • Leidimas žemei įsigyti
  • Privačios žemės pirkimas
  • Naujo Valst.skl. pirk. ne žūp.
  • Naud. Valst.skl. pirk. ne žūp.
  • Nekilnojamo turto registras
  • Hipoteka
 NT Nuoma
  • Žemės nuoma
  • Nuomos procedūra
  • Naujo valst.skl. nuoma ne žup.
  • Naud. Valst.skl. nuoma ne žūp.
  • Patalpų nuomos sutartis
 Architektura
 Namai
  • Karkasiniai namai
  • Rastiniai namai
  • Mediniai namai
 Aplinkotvarka
 Būsto kreditai
 Butų nuoma
 Namų projektai
 Paskola
Patalpų nuomos sutartisNEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS Nr. ____

_________ m. ______________ mėn. ______ d., _________

 

            Mes, UAB „__________________“, įmonės kodas __________, esanti _________________, atstovaujama veikiančio pagal įstatus direktoriaus _______________, veikiančio pagal fondo įstatus, (toliau sutartyje – Nuomotojas), iš vienos pusės, ir ___________________________, asmens kodas ____________, paso Nr. __________, gyvenantis ____________________________________(toliau sutartyje – Nuomininkas), iš kitos pusės, sudarėme šią nuomos sutartį:

 

1.      SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.   Šia sutartimi Nuomotojas perduoda Nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti  ______m2 (___________________________kvadratinių metrų) bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias _____________________________________ (toliau sutartyje - nuomojamos patalpos), pažymėtas techninės inventorizacinės apskaitos byloje indeksais _______________________, o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.

1.2.   Nuomininkas moka Nuomotojui mėnesinį nuomos mokestį po ______ Lt už 1 m2 bendrojo ploto. Bendra suma už viso ploto nuomą per vieną kalendorinį mėnesį sudaro _____ Lt + PVM, iš viso __________Lt (________________________________________).

1.3.   Nuomininkas kiekvieną mėnesį moka Nuomotojui nuomojamų patalpų komunalinių ir kitų paslaugų mokesčius.

1.4.   Šalys susitaria, kad patalpos Nuomininkui išnuomojamos iki ____ m. _________ mėn. ___ d.

 

2.      MOKĖJIMŲ IR ATSISKAITYMŲ PAGAL SUTARTĮ TVARKA

2.1.   Nuomininkas kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio ______ dienos, sumoka Nuomotojui _______ Lt dydžio mėnesinį nuomos mokestį.

2.2.   Nuomininkas kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio ______ dienos, apmoka Nuomotojui nuomojamų patalpų komunalinių ir kitų paslaugų mokesčius už praėjusį mėnesį.

2.3.   Pasibaigus šios sutarties terminui ar nutraukus ją prieš terminą, Nuomininkas sumoka visas Nuomotojui pagal šią sutartį mokėtinas sumas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties termino pasibaigimo ar sutarties nutraukimo dienos.

 

3.      ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1.   Pagal šią sutartį Nuomotojas įsipareigoja:

3.1.1.      per dvi darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoti Nuomininkui šios sutarties 1.1. punkte nurodytas nuomojamas patalpas. Nuomojamos patalpos perduodamos dalyvaujant abiem šalims ar jų įgaliotiems atstovams, kurie sudaro ir pasirašo nuomojamų patalpų perdavimo-priėmimo aktą (Priedas Nr.1);

3.1.2.      savo lėšomis atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą, kai vykdomas viso pastato ar gretimų, su nuomojamomis patalpomis susisiejančių patalpų rekonstravimas ar remontas;

3.1.3.      pasibaigus nuomos sutarties terminui arba nutraukus šią sutartį, priimti iš Nuomininko nuomojamas patalpas sudarant perdavimo-priėmimo aktą;

3.1.4.      atlyginti Nuomininkui jo turėtas būtinąsias (pagrįstas dokumentais) nuomojamų patalpų pagerinimo išlaidas, padarytas Nuomotojo leidimu. Kai pagerinimai padaryti be Nuomotojo sutikimo arba šalys susitaria, jog Nuomininko patalpų pagerinimo išlaidos nebus atlyginamos, Nuomininkas neturi teisės į išlaidų, susijusių su nuomojamų patalpų pagerinimu, kompensavimą;

3.1.5.      pranešti Nuomininkui apie pastato, kuriame yra patalpos, ar jo dalies pardavimą, kitokį perdavimą, įkeitimą, kitokį nuosavybės teisių suvaržymą. Gavęs tokį pranešimą Nuomininkas, atsiskaitęs pagal šią sutartį, turi teisę ją nutraukti, nesilaikydamas sutarties 4.1. punkte nurodytų terminų ar sutarties 4.3. punkte nurodytų sąlygų.

3.2.   Pagal šią sutartį Nuomininkas įsipareigoja:

3.2.1.      laikytis nuomojamose patalpose ir visoje Nuomotojo teritorijoje vidaus darbo tvarkos, priešgaisrinės saugos darbe, aplinkos apsaugos ir sandėliavimo taisyklių, taip pat higienos bei sanitarinių normų. Nuomininkas atsako už šių taisyklių bei normų nesilaikymo pasekmes ir atlygina dėl to atsiradusią žalą;

3.2.2.      be Nuomotojo raštiško sutikimo nesubnuomoti nuomojamų patalpų ar jų dalies. Nuomotojo atsisakymas duoti sutikimą Nuomininkui subnuomuoti nuomojamas patalpas turi būti protingai motyvuotas;

3.2.3.      be Nuomotojo raštiško sutikimo neperleisti šia sutartimi įgytų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims, neįkeisti nuomos teisės ar kitaip jos nesuvaržyti;

3.2.4.      be Nuomotojo raštiško leidimo neperplanuoti ir nepertvarkyti nuomojamų patalpų ar jų dalies;

3.2.5.      suderinus su Nuomotoju, savo lėšomis atlikti nuomojamų patalpų bei vidaus inžinierinių tinklų priežiūrą ir einamąjį remontą.

3.2.6.      pilnai atlyginti Nuomotojui nuostolius, susijusius su nuomojamų patalpų pabloginimu, jeigu tai įvyksta dėl Nuomininko kaltės;

3.2.7.      ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šios sutarties galiojimo termino pasibaigimo, raštu pranešti Nuomotojui apie paliekamas nuomojamas patalpas;

3.2.8.      pasibaigus šios sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, per dvi darbo dienas perduoti Nuomotojui nuomojamas patalpas remiantis perdavimo-priėmimo aktu (Priedas Nr. 1) su visais jose padarytais pertvarkymais, kurie negali būti atskiriami nuo patalpų nepadarant žalos jų būklei;

3.2.9.      laiku mokėti Nuomotojui nuompinigius už naudojimąsi nuomojamomis patalpomis ir komunalinių bei kitų paslaugų mokesčius.

3.3.   Kapitalinį nuomojamų patalpų remontą atlieka Nuomotojas. Pagal atskirą rašytinį susitarimą patalpų kapitalinį remontą gali atlikti Nuomininkas.

 

4.      SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO TVARKA

4.1.   Kiekviena sutarties šalis turi teisę nutraukti šią sutartį raštu įspėjusi apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius.

4.2.   Nuomotojas turi teisę teismine tvarka nutraukti šią sutartį nesilaikant 4.1. punkte nurodyto įspėjimo termino, jeigu:

4.2.1.      Nuomininkas naudojasi daiktu ne pagal sutartį ar daikto paskirtį;

4.2.2.      Nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina daikto būklę;

4.2.3.      Nuomininkas nemoka nuomos ir kitų mokesčių pagal sutartį;

4.2.4.      Nuomininkas nevykdo vidaus inžinierinių tinklų priežiūros ir nedaro einamojo remonto arba nedaro kapitalinio nuomojamų patalpų remonto, kurį jis privalo daryti remiantis atskiru rašytiniu šalių susitarimu;

4.2.5.      Nuomininkas blogina nuomojamų patalpų ar jose esančių inžinierinių tinklų būklę.

4.3.   Nuomininkas turi teisę teismine tvarka nutraukti šią Sutartį nesilaikant 4.1. punkte nurodyto įspėjimo termino, jeigu:

4.3.1.      Nuomotojas neperduoda nuomojamų patalpų Nuomininkui arba kliudo naudotis jomis pagal jų paskirtį ir šios sutarties sąlygas;

4.3.2.      Nuomotojas nedaro kapitalinio remonto pagal šios sutarties 3.1.2. punktą;

4.3.3.      perduotos nuomojamos patalpos yra su trūkumais, kurie Nuomotojo nebuvo aptarti ir Nuomininkui nebuvo žinomi, o dėl šių trūkumų jų neįmanoma naudoti pagal paskirtį ir šios sutarties sąlygas;

4.3.4.      Nuomotojas nemotyvuotai atsisako duoti sutikimą subnuomoti nuomojamas patalpas;

4.3.5.      Nuomotojas pažeidžia sutarties 3.1.5. punktą.

4.4.   Sutarties šalys turi teisę nutraukti šią sutartį abipusiu rašytiniu susitarimu, nesilaikant sutarties 4.1. punkte nurodyto įspėjimo termino.

4.5.   Pasibaigus nuomos sutarties terminui ar nutraukus nuomos sutartį, Nuomininkas turi teisę pasiimti nuomojamų patalpų pagerinimus, jeigu juos galima atskirti be žalos nuomojamoms patalpoms.

 

5.      ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1.   Nuomininkas atlygina Nuomotojui dėl nuomojamų patalpų pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad daiktas pablogėjo ne dėl jo kaltės.

5.2.   Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių pagal sutartį sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.3.   Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl „force majeure“ aplinkybių, kurių sutarties sudarymo momentu ši šalis negalėjo numatyti ir kurių ji negalėjo išvengti ar įveikti. Nustatant „force majeure“ aplinkybes, taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 nuostatos (V.Ž. 19960719 Nr.68).

5.4.   Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

 

6.      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1.   Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutarties 1.4. punkte nurodyto termino pabaigos.

6.2.   Sutartis teisines pasekmes šalims sukelia nuo jos pasirašymo dienos. Nuomininkas turi teisę įregistruoti savo lėšomis šią sutartį Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje. Tik įregistruota Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje sutartis gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis.

6.3.   Jeigu pasibaigus sutarties terminui nuomininkas daugiau kaip dešimt dienų toliau naudojasi turtu ir nuomotojas tam neprieštarauja, laikoma, kad sutartis tapo neterminuota.

6.4.   Nuomininkas, tvarkingai vykdęs pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus, pasibaigus sutarties terminui turi pirmenybės teisę palyginti su kitais asmenimis atnaujinti sutartį. Nuomotojas privalo likus savaitei iki nuomos termino pasibaigimo dienos pranešti Nuomininkui apie šio teisę sudaryti nuomos sutartį naujam terminui. Sudarant nuomos sutartį naujam terminui, jos sąlygos šalių susitarimu gali būti pakeistos.

6.5.   Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik raštišku abiejų šalių susitarimu.

6.6.   Sutarties priedas Nr. 1 yra neatskiriama sutarties dalis.

 

 

7.      ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

7.1. Nuomotojas:                                                          7.2.Nuomininkas:

2016. Nekilnojamasis-turtas.lt. Visos teisės saugomos.
PASLAUGOS
NT naujienos
NT agentūros
NT portalai

INFORMACIJA
Apie mus

DISKUSIJOS
    Ką pasirinkti - nuomą ar nuosavą būstą? (33)
    Namo projektas (51)
    Priimtiniausias namo dydis (48)
    Medinis namas ar mūrinis? (39)
    Šildomos grindys ar radiatoriai? (47)
    Namo apdaila, kokią renkatės? (37)
    Blokeliai ar plytos? (50)
    Autonominis šildymas ar centrinis? (44)
    Nekilnojamasis turtas - burbulas ar neburbulas? (126)
    Mediniai namai (85)
    Nekilnojamasis turtas (54)
    Namas ar butas? (95)
    Tarpininkavimas (62)
    Interjeras (56)
    Virtuvės baldai ar buitinė technika? (77)

SMS SKELBIMAI
Norėdami parašyti skelbimą siųskite SMS žinutę numeriu 1656 su raktažodžiu TURTAS. Žinutės pavyzdys: TURTAS Jūsų skelbimo tekstas, Jūsų telefonas.
(žinutės kaina 1 Lt)

Turtas 1 k. butas zirmunose minties g. 4a/5 blokinis namas 30 kv + balkonas reikia remonto kaina 155000 tel. 865660555
Turtas PERKAME IVAIRIOS PASKIRTIES ZEME VAIZDINGOSE VIETOSE. SIULYTI IVAIRIUS VARIANTUS TEL. 861266664